Odmietnutie zodpovednosti

Informácie dostupné na tejto web stránke nie sú považované za právne rady. Skôr ako sa rozhodnete alebo prijmete nejaké opatrenie, ktoré môže mať vplyv na Vaše rozhodnutie, mali by ste ho konzultovať s odborníkom. esta.usagov.sk nie je advokátska kancelária a ani nenahrádza právne poradenstvo. Hyperlinky (odkazy) na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov umietnených na serveroch, ktoré sú spravované ďalšími osobami alebo organizáciami. Informácie a linky Vám tu poskytujeme pre Vaše pohodlie a nie sú odsúhlasené americkou vládou. Negarantujeme presnosť ani akýkoľvek iný aspekt poskytovanej informácie na tomto serveri. Okrem toho je na Vašej zodpovednosti, aby ste si overili, či Vami vybraná informácie je pre Vás vhodná a je na Vašom zvážení či sa budete odvolávať na takúto informáciu. Informácia ako taká je poskytovaná bez záruky úplnosti, presnosti a aktuálnosti a bez záruky akéhoľvek druhu, či už výslovnej alebo predpokladanej, vrátane záruky plnenia, obchodnej schopnosti alebo vhodnosti pre osobitné účely. Navyše zmeny informácií môžu byť vykonávané nepravidelne bez akéhokoľvek upozornenia užívateľov. V žiadnom prípade však esta.usagov.sk nepreberá zodpovednosť voči žiadnej strane za priame, nepriame, osobitné či iné následné škody za akékoľvek použitie informácií z tejto stránky. Pre využívanie služieb poskytovaných na tejto stránke súhlasíte s jej podmienkami a prehlasujete, že ste ich prečítali a plne im rozumiete. Súčasne sa vzdávate akýchkoľvek právnych či iných nárokov voči prevádzkovateľovi webu esta.usagov.sk.

(Ne)udelenie autorizácie ESTA

Táto stránka nie je nijakým spôsobom spojená s vládou USA, oficiálne stránky nájdete na adrese cbp.gov. Ponúkame asistenčné a poradenské služby v súvislosti so získaním cestovnej autorizácie ESTA do USA. Vaša žiadosť bude postúpená vo Vami odoslanom znení kompetentným úradom USA a taktiež budete informovaní o jej výsledku. V žiadnom prípade nezodpovedáme za konečné rozhodnutie a (ne)udelenie cestovnej autorizácie, toto rozhodnutie je plne v kompetencii úradov USA.