Časť 1 - Podmienky vlády USA

Vyhlásenie

Elektronický systém cestovnej registrácie vykonáva kontroly v databázach pre vymáhanie práva. Cestujúci, ktorí chcú byť vpustení na územie USA v rámci Visa Waiver Program, musí prostredníctvom tohto systému získať elektronickú cestovnú registráciu, než je možné im umožniť nástup do lietadla.

Ak bude vaša žiadosť o elektronickú cestovnú registráciu schválená, znamená to, že môžete podniknúť cestu. Neznamená to, že vám bude automaticky umožnený vstup do USA v rámci VWP. Po príchode do USA vás v mieste vstupu preverí pracovník U.S. Customs and Border Protection, ktorý môže z ľubovoľného dôvodu rozhodnúť o zákaze vstupu v Visa Waiver Program podľa zákonov USA. Rozhodnutie, že nie ste spôsobilí pre elektronickú cestovnú registráciu vám nijako nebráni požiadať pre cestu do USA o vízum.

Všetky údaje, ktoré uvediete vy sami, prípadne ktoré vaším menom uvedie poverená tretia strana, musia byť pravdivé a správne. Elektronickú cestovné registráciu možno kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť, napríklad z dôvodu nových informácií, ktoré by mali vplyv na spôsobilosť. Ak v žiadosti o elektronickú cestovnú registráciu podávané vami alebo vaším menom uvediete vedome a úmyselne nepravdivé, vymyslené alebo klamlivé tvrdenia či vyhlásenia, vystavujete sa správny alebo trestnému postihu.

UPOZORNENIE: Ak vás v mieste vstupu na základe žiadosti o vstup na územie USA v rámci Visa Waiver Program (VWP) vpustov pracovník U.S. Customs and Border Protection, nesmiete sa počas návštevy v rámci programu nechať bez povolenia zamestnať, nesmiete dochádzať do školy ani zastupovať zahraničné informačné médiá.
Nesmiete požiadať:
1) o zmenu statusu nepřistěhovalce,
2) o predĺženie pobytu, ani
3) o úpravu statusu na prechodný alebo trvalý pobyt, nespĺňate ak podmienky ustanovené v časti 245 (c) (4) zákona Immigration and Nationality Act.
Ak porušíte tieto podmienky, budete vyhostený.

Zrieknutie sa práv

Prečítal (a) som si a rozumiem, že týmto sa počas trvania platnosti cestovné registrácia získané prostredníctvom systému ESTA zriekam všetkých práv na preskúmanie alebo odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpustenie na územia alebo na spochybnenie akýchkoľvek kroku vo veci môjho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výnimkou situácie, keď žiadam o azyl.

Okrem vyššie uvedeného zrieknutie sa práv súhlasím, ako s podmienkou každého vpustenie na územie USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údajov (vrátane fotografií a odtlačkov prstov) počas spracovania po prílete do USA akceptoval zrieknutie sa všetkých práv na preskúmanie či odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpustenie na územie alebo na spochybnenie akýchkoľvek kroku vo veci môjho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výnimkou situácie, keď žiadam o azyl.

Len pre tretie strany:

Za tretiu stranu podávajúci žiadosť v mene žiadateľa týmto potvrdzujem, že som osobe, ktorej meno je v žiadosti uvedené (žiadateľovi), prečítal (a) všetky otázky a tvrdenia v tejto žiadosti uvedené. Ďalej potvrdzujem, že žiadateľ osvedčuje, že čítal, alebo si nechal prečítať, všetky otázky a tvrdenia uvedené v žiadosti, že všetkým otázkam a žiadostiam v tejto žiadosti rozumie a že sa zrieka všetkých práv na preskúmanie alebo odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka U.S. Customs and Border Protection o vpustenie na územie alebo na spochybnenie akýchkoľvek krokov vo veci svojho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na území v rámci Visa Waiver Program, s výnimkou situácie, keď žiada o azyl. Údaje a odpovede poskytnuté v tejto žiadosti sú podľa najlepšieho vedomia a svedomia žiadateľa pravdivé a správne.

Časť 2 - Obchodné podmienky webu esta.usagov.sk

Prevádzkovateľ a správca stránok:
Tyler’s Co. s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, Praha – Staré Město, 110 00, Česká republika.

Pravidlá a podmienky

Použitím našich webových stránok a služieb súhlasíte automaticky s nižšie uvedenými zmluvnými podmienkami. Pred pokračovaním v používaní nášho webu a využitie našich služieb si pozorne prečítajte nasledujúce.

1) Právna definícia

Z dôvodu zrozumiteľnosti sú nasledujúce výrazy a slová nižšie definované, ak sú používané v kontexte našich Zmluvných podmienok:

Akýkoľvek odkaz na „nás“, „naše“, „my“ alebo „spoločnosť“ sa týka našej spoločnosti Tyler’s Co. s.r.o.
Pojmy „vy“, „váš“, „sami“ a „užívateľ“ odkazujú na každého jednotlivého používateľa, ktorý navštívi túto webovú stránku
„Tieto stránky“, „stránky“ a „webové stránky“ odkazujú na esta.usagov.sk
Výrazy „služba“ alebo „služby“ odkazujú na poskytované služby spracovanie elektronického cestovného povolenia do USA (ESTA)
„Vaše informácie“, „informácie o užívateľovi“, „osobné údaje“ a „informácie o klientovi“ sa vzťahujú ku všetkým údajom o vás alebo osobách ktorý zastupujete a ktoré nám poskytnete, aby výslovne použitia našich služieb
Výraz „pracovný deň“ znamená deň v týždni, kedy sú banky otvorené
„Podmienky“ odkazujú na Zmluvné podmienky tohto webu

2) Čo ponúkame a dodacie podmienky

Ponúkame spracovanie a revízie žiadostí o elektronické cestovné povolenie pre cestovanie do USA. Služba spočíva v kontrole poskytnutých údajov, ich následné spracovanie a podanie žiadosti o povolenie na príslušný americký úrad. Rozhodnutie amerického úradu o udelení cestovného povolenia je oznámené klientovi a v prípade udeleného povolenia je klientovi doručené potvrdenie o udelení. Súčasťou služby je aj konzultácie v prípade nejasností s podávanou žiadosťou.

Po obdržaní platby je v čo najkratšom čase (maximálne však do 72 hodín) doručené potvrdenie o udelenie povolenia na cestovanie do USA. V prípade neudelenia cestovného povolenia je doručené toto rozhodnutie. Doručenie prebieha výhradne prostredníctvom elektronickej pošty (E-mailu), ktorý klient uviedol počas poskytovania potrebných údajov pre poskytnutie služby.

Využitie služby „Expresné vystavenie“ je voliteľné. Služba garantuje dodanie do 3 hodín od odoslania formuláru v prípade, ak tomu nebudú brániť objektívne okolnosti v kvalite prihlášky žiadateľa (napríklad odpoveď ÁNO na niektorú z otázok týkajúcich sa spôsobilosti) a v prípade, že žiadateľ neporušil v minulosti podmienky americkej vlády pre bezvízový program ESTA. V takom prípade dodáme ESTA autorizáciu v najbližšom možnom termíne a poplatok za Expresné vystavenie je nevratný. V ostatných prípadoch, ak nebudeme schopní dodať ESTA autorizáciu do 3 hodín od odoslania, vrátime celý voliteľný poplatok v plnej výške. 

3) Cena a platobné podmienky našej služby

Cena za jedno spracovanie cestovného povolenia a s nimi súvisiacich služieb je 69 € (prípadne ekvivalent v iných menách podľa výmenného kurzu). Súvisiacimi službami sa rozumejú poradenské a asistenčné služby podávané telefonicky alebo e-mailom v priebehu platnosti autorizácie ESTA.
Cena za voliteľnú službu „Expresné vystavenie“ je 20 €. V prípade, že nebude služba do 3 hodín od zaplatenia dodaná, zaplatený poplatok bude vrátený na použitú platobnú metódu obratom.

Platba môže byť vykonaná iba platobnou kartou (VISA, MasterCard). V ojedinelých prípadoch a po predošlej dohode umožníme platbu prevodom na účet.

Stlačením tlačidla „Zaplatiť a odoslať žiadosť“ zákazník potvrdzuje svoju požiadavku a realizuje platbu platobnou kartou prostredníctvom Internetu. Po dokončení platobnej operácie je zákazník informovaný o výsledku platobnej operácie a o výsledku procesu odoslania žiadosti. Kópie týchto informácií dostáva aj na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.

4) Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka, stornopoplatky, reklamácie

Zákazník sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy a výslovne súhlasí s tým, že sa vzdáva aj 14-dennej lehoty pre prípadné vrátenie peňazí a žiada začatie poskytovanej služby ihneď po dokončení objednávky. V prípade zamietnutia udelenia cestovného povolenia americkým úradom je storno poplatok vo výške 69€ (prípadne ekvivalent v iných menách podľa aktuálneho kurz ČNB). 

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy podľa paragrafu 1837 zákona číslo 89/2012 Zb. po uhradení poplatku 69€ (prípadne ekvivalent v iných menách podľa aktuálneho kurz ČNB) za využitie služby, lebo služba beží okamžite po uhradení tohto poplatku. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli služby splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom. Na túto skutočnosť bol Zákazník výslovne upozornený a aktívne s ňou súhlasil – vynútené zaškrtnutie súhlasu pred dokončením objednávky služby.

Špeciálne upozorňujeme, že v prípade, že zákazník bude u vydavateľa svojej platobnej karty iniciovať spätné zrušenie platby tzv. „chargeback“, poplatok mu síce môže byť vrátený, ale bude mať za následok zrušenie našej platby na oficiálnych stránkach pay.gov a následne tak okamžité zrušenie platnosti cestovného povolenia ESTA.
Taktiež v budúcnosti už takémuto zákazníkovi nemusí byť umožnené cestovať vrámci Visa Waiver programu a bude musieť vždy žiadať o víza.

Reklamácie a žiadosti o vrátenie zaplatenej sumy je možné posielať výhradne e-mailom na adresu esta@usagov.sk. V individuálnych prípadoch a na základe vlastného uváženia môže prevádzkovateľ vrátiť zaplatené prostriedky, z ktorých ale budú odpočítané reálne vynaložené prostriedky súvisiace s ESTA žiadosťou zákazníka.

5) Spracovanie formuláru ESTA

V závislosti na vašej štátnej príslušnosti a osobné histórii môžete byť pri cestovaní do USA oprávnení požiadať o ESTA (Electronic System Travel Authorization). Ak chcete získať oprávnenie ESTA, musíte poskytnúť určité informácie o sebe, cestovnom pase a dôvodu návštevy krajiny.

Naše webové stránky poskytujú online formulár so všetkými otázkami, ktoré budete musieť odpovedať, aby mohla byť žiadosť o ESTA podaná. Súčasťou našej špecializované služby je preskúmanie poskytnutých odpovedí spolu s vašimi informáciami pred tým, než spracujeme a odošleme žiadosť vo vašom mene. Ak potrebujeme ďalšie informácie alebo uvidíme niečo, čo by mohlo ohroziť vašu žiadosť, budeme vás kontaktovať e-mailom. Upozorňujeme, že každé overenie informácií oneskorí dobu spracovania.

Akonáhle zistíme, že informácie, ktoré ste poskytli, sú platné a úplné, predkladáme žiadosť americkému vládnemu úradu na schválenie. Ak z nejakého dôvodu nemôže byť vaša žiadosť predložená na spracovanie, budeme vás informovať a vrátime vám vašu platbu v plnej výške. Vyplnením formulára súhlasíte s tým, že pre účely spracovania žiadosti na stránkach CBP použijeme dočasnú e-mailovú adresu v tvare číslopasu@usagov.sk. Táto adresa zostane v žiadosti vedená v priebehu jej platnosti, aby sme vás mohli hneď upozorniť na prípadné zmeny vo vašej ESTA autorizácii. Takisto Vás e-mailom upozorníme niekoľko dní pred skončením platnosti Vašej autorizácie. Ak s týmto nesúhlasíte, napíšte nám na esta@usagov.sk a po schválení autorizácie tento kontaktný email nahradíme vašim vlastným.

Odporúčame všetkým cestujúcim, aby začali proces podávania žiadostí ESTA čo najskôr a najmenej 7 dní pred odchodom, aby bol priestor na riešenie nepredvídateľných meškania alebo problémov.

6) Čo sa stane, ak bude vaše E-vízum alebo ESTA žiadosť zamietnutá

Ak z nejakého dôvodu nemôžeme žiadosť spracovať, môžete požiadať o pomoc iného poskytovateľa služieb. Prípadne môžete ísť priamo na príslušnú vládnej webovú stránku a podať žiadosť sami. Konečné rozhodnutie schváliť alebo odmietnuť žiadosť o ESTA leží úplne na rozhodnutí americkej vlády. Ak je vaša žiadosť zamietnutá, odporúčame, aby ste sa obrátili na veľvyslanectvo alebo konzulát zastupujúci v krajine, ktorú chcete navštíviť, a ktorá vám poradí, ako najlepšie podať žiadosť o štandardné vízum.

Za výnimočných okolností sa môže vláda rozhodnúť, že zruší schválenie elektronického cestovného povolenia (elektronické vízum alebo ESTA) aj potom, čo bude schválené. V určitých situáciách sú oprávnené zmeniť status z „Schválené“ na „Nepovolené k návšteve s elektronickým vízom“. Aj keď je vaša žiadosť schválená, je to len oprávnenie na cestovanie. Nezaručuje vstup do krajiny, ktorú hodláte navštíviť. Konečné rozhodnutie má colný a imigračný dôstojník pri príchode na územie USA. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, ktoré by vznikli v prípade, že by bolo rozhodnuté odmietnuť alebo zrušiť súhlas so vstupom do krajiny. Nemôžeme byť zodpovední za žiadne náklady alebo nároky vyplývajúce z takéhoto rozhodnutia.

7) Vaša zodpovednosť

Je zodpovednosťou každého cestujúceho splniť všetky požiadavky týkajúce sa návštevy cudzej krajiny. Musíte odpovedať na všetky otázky poctivo a úplne. Ak sú nejaké informácie nesprávne, nebude vám dovolené nastúpiť na let alebo loď, alebo vám môže byť odmietnutý vstup do USA. V takom prípade naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne ďalšie náklady alebo nepríjemnosti, všetky faktické údaje v žiadosti sú vyplnené tak, ako boli zákazníkom odovzdané nám.

8) Naša zmluva

Žiadosť o spracovanie cestovného povolenie príjmeme po kompletnom vyplnení formulára a uhradení poplatku za službu a ihneď začíname na objednávke pracovať. Objednávku od nás prijímate po našom odoslaní e-mailu so schváleným/neschváleným cestovným povolením. Nákup našej služby pre spracovanie znamená, že súhlasíte so všetkými podmienkami v žiadosti a týmito obchodnými podmienkami. Táto zmluva môže byť uzavretá v slovenskom jazyku, anglickom jazyku, prípadne v jazyku vybranom pri dokončení objednávky.

9) Vlastníctvo a presnosť webových stránok

Ako zodpovedná spoločnosť robíme všetko pre to, aby sme zaistili, že informácie poskytované na našich webových stránkach budú presné a aktuálne. Niektoré vyhlásenia však môžu obsahovať chyby, omyly, zastarané alebo chýbajúce informácie a neručíme za žiadne problémy alebo finančné straty, ktoré by mohli týmto vzniknúť. To zahŕňa ako našu spoločnosť, tak i esta.usagov.sk.

Informácie, ktoré poskytujeme, sú založené na verejne dostupných informáciách a na našich znalostiach ESTA. Obsah, produkty a materiály webových stránok sú poskytované na základe aktuálnej situácie a neposkytujú žiadnu záruku ani záruku akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo implicitného.

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú určené výhradne pre osobné a nekomerčné účely. Užívateľom je povolené sťahovať obsah a ukladať ho do svojho osobného počítača za predpokladu. Informácie nesmie byť redistribuované, či už v pôvodnom jazyku alebo ako preklad.

10) Informácie o autorských právach

Obsah tejto webovej stránky a samotné stránky sú chránené medzinárodným autorským právom a zákonmi o autorských právach, ktorými sa riadi každá spoločnosť, s ktorou sa rozhodneme obchodovať. To platí pre návrh a obsah celého webu a všetky prvky a súbory, vrátane grafických, textových, mediálnych súborov, formulárov, dokumentov, uložených dát, prvkov stránok a pridruženého softvéru. Všetky sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach a zostávajú vlastníctvom našej spoločnosti po celú dobu.

Nesmiete, okrem výslovného písomného súhlasu, distribuovať alebo komerčne využívať obsah. Ani ho nemôžete prenášať ani ukladať na žiadne iné webovej stránke alebo inú formu elektronického vyhľadávacieho systému.

11) Podmienky prístupu k stránke

Poskytujeme vám neobmedzený prístup za predpokladu dodržania nasledujúcich obmedzení:

Stránky a ich obsah sú používané iba pre osobné použitie, spolu s automatickým ukladaním do medzipamäte prehliadačom
Žiadna z webových stránok ani ich obsah nie sú používané pre komerčné účely
Žiadne z informácií, grafiky alebo textu obsiahnuté na tejto webovej stránke nie sú používané bez písomného súhlasu spoločnosti
Žiadny obsah webu nie je kopírovaný ručne alebo automatickým spôsobom (vrátane robotov) a sprístupnený iným organizáciám, firmám alebo obchodné operácie

12) Informácie o spoločnosti

IČO: 07633696, Adresa: Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město, Česká republika.

13) Kontaktujte nás

Užívatelia sú vyzývaní, aby nás kontaktovali najmä e-mailom, v nutných prípadoch telefonicky. Neposielajte nám poštové doklady ani pasy. Tým, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom našich webových stránok, súhlasíte s tým, že takáto komunikácia je legálne a zákonné. Vyhradzujeme si právo oficiálne komunikovať s používateľmi výhradne e-mailom alebo prostredníctvom webových stránok. Ak nemôžete alebo nechcete s nami komunikovať prostredníctvom e-mailu, môže to mať vplyv na službu, ktorú vám môžeme poskytnúť, a my môžeme byť nútení žiadosť zrušiť. Nemôžeme byť zodpovední za žiadne stratené alebo zmazané informácie z vyplneného formulára, pokiaľ sa s nami rozhodnete nekomunikovať.

14) Zásady spätnej väzby a reklamácie

Odporúčame všetkým zákazníkom poskytnúť spätnú väzbu, aby sme vyriešili všetky záležitosti a zlepšili naše služby. Napíšte nám prosím esta@usagov.sk a napíšte „Spätná väzba“ alebo „Sťažnosť“ v poli predmetu pre okamžitú pozornosť a rozlíšenie. Uprednostníme váš e-mail a odpovieme do 2 dní.

15) Zmluvné podmienky – budúce zmeny

Je výlučnou zodpovednosťou užívateľa prečítať si naše zmluvné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia z akéhokoľvek dôvodu. To môže byť spôsobené zmenami v legislatíve, bezpečnostnými požiadavkami alebo zmenami produktov a služieb, ktoré poskytujeme.

16) Pravidlá pre vybavovanie sťažností

Cieľom našich zásad pre vybavovanie sťažností je riešiť akúkoľvek nespokojnosť s poskytovanou službou. Ako firma sme sa zaviazali vyriešiť všetky problémy, o ktorých sa predpokladá, že vyžadujú odpoveď. Sťažnosť môže byť podaná písomne alebo telefonicky.

Niektoré typy sťažností možno považovať za negatívnu spätnú väzbu, ktorá nevyžaduje následnú reakciu. Oceňujeme spätnú väzbu, pozitívne alebo negatívne, aby sme zlepšili naše služby. Tieto pravidlá pre vybavovanie sťažností však súvisí iba so spätnou väzbou, ktorá vyžaduje odpoveď. Neexistujú žiadne náklady na podanie sťažnosti.

Pri podaní sťažnosti prosím uveďte čo najviac podrobností, aby sme pochopili váš problém a situáciu. Akákoľvek podporná dokumentácia môže byť prospešná. Ak si nie ste istí, ako formulovať sťažnosť, kontaktujte nás prosím e-mailom (esta@usagov.sk) a stručne vysvetlite problém. Urobíme všetko pre vyriešenie problému.

17) Ukončenie služby

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť službu s vami z akéhokoľvek dôvodu. Ak prerušíme alebo zrušíme našu službu, zahŕňa to tiež ukončenie vášho prístupu k akejkoľvek časti nášho webu.

18) Mimosúdne vyrovnanie

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

19) Dodatočné upozornenie

Táto stránka nie je nijako spojená s oficiálnym americkým úradom U.S. Customs and Border Protection. Ak chcete žiadať o cestovné povolenie bez našich asistenčných služieb, môžete tak urobiť na stránkach https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html.

V Prahe 1.1.2020. Posledná revízia 26.4.2022.