Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Vysvetlenie pojmov

Prevádzkovateľom“:   je spoločnosť U.S. Travel Assistance s.r.o., so sídlom Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 17369461, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, Vložka číslo: C 370734 (ďalej len ako „U.S. Travel Assistance s.r.o.,“).

„Užívateľom“:                  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa webstránku esta.usagov.sk.

„Webovou stránkou“:    sa rozumie internetová stránka esta.usagov.sk.

„Služba” alebo „Služby“:             predstavujú akékoľvek služby zobrazujúce sa Užívateľovi na Webovej stránke, najmä (i) spracovanie elektronického cestovného povolenia do USA (ďalej aj „ESTA“); (ii) asistenčné a poradenské služby pre cestu do USA; (iii) možnosť opravy údajov už schválenej autorizácie cestovného povolenia; (iv) informačné a notifikačné služby; (v) zaslanie farebnej PDF brožúry Sprievodca pre cesty do USA plnú užitočných tipov a trikov atď.

„Informácie o užívateľovi”:        sa vzťahujú na všetky údaje o užívateľovi alebo osobách ktoré užívateľ zastupuje a ktoré nám poskytne za účelom využitia našich služieb.

„Pracovný deň”:             predstavuje deň v týždni, kedy sú banky otvorené.

„Podmienky“:                  odkazujú na Zmluvné podmienky tohto webu.

„Žiadosť“:                         je vyplnený elektronický objednávkový formulár, ktorého odoslaním objednáva užívateľ od prevádzkovateľa vybrané služby.

 1. Poskytovanie služieb a dodacie podmienky

Prevádzkovateľ poskytuje asistenčné a poradenské služby v oblasti cestovného ruchu, najmä v súvislosti so spracovaním a revíziou žiadostí o elektronické cestovné povolenie pre cestovanie do Spojených štátov amerických (ďalej aj „USA“) prostredníctvom webovej stránky. Služba spočíva v kontrole poskytnutých údajov, ich následné spracovanie a podanie žiadosti o povolenie na príslušný úrad USA. Rozhodnutie úradu USA o udelení alebo neudelení cestovného povolenia je oznámené užívateľovi a v prípade udeleného povolenia je užívateľovi doručené potvrdenie o udelení. Súčasťou služby sú aj emailové konzultácie v prípade nejasností ohľadom podávanej žiadosti. Pri urgentnej potrebe konzultácie môže klient využiť platenú telefonickú asistenčnú službu pri vypĺňaní formuláru.

Po obdržaní platby je v čo najkratšom čase (maximálne však do 72 hodín) doručené potvrdenie o udelenie povolenia na cestovanie do USA. V prípade neudelenia cestovného povolenia je doručené toto rozhodnutie. Doručenie prebieha výhradne prostredníctvom elektronickej pošty (E-mailu), ktorý užívateľ uviedol počas vypĺňania formulára potrebných údajov pre poskytnutie služby.

Užívateľ je povinný si po doručení potvrdenia o udelení povolenia na cestovanie do USA skontrolovať správnosť všetkých údajov, ktoré sa doručenom PDF dokumente povolenia nachádzajú a v prípade akýchkoľvek nesprávnych údajov ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré užívateľovi vzniknú z nesprávneho alebo chybného cestovného povolenia.

Využitie služby „Expresné vystavenie“ je voliteľné. Služba garantuje dodanie do 3 hodín od odoslania formuláru v prípade, ak tomu nebudú brániť objektívne okolnosti v kvalite prihlášky užívateľa (napríklad odpoveď ÁNO na niektorú z otázok týkajúcich sa spôsobilosti) a v prípade, že užívateľ neporušil v minulosti podmienky americkej vlády pre bezvízový program ESTA. V takom prípade dodáme ESTA autorizáciu v najbližšom možnom termíne a poplatok za Expresné vystavenie je nevratný. Táto služba nemusí byť vždy dostupná. Pokiaľ nebudeme schopní dodať ESTA autorizáciu s expresným vystavením do 3 hodín od odoslania, vrátime voliteľný príplatok v plnej výške o čom bude užívateľ informovaný.

Všetky poskytované asistenčné služby a služba overenie platnosti je dostupná len užívateľom, ktorí zaslali prevádzkovateľovi žiadosť prostredníctvom webovej stránky.

 1. Spracovanie formuláru ESTA

V závislosti na vašej štátnej príslušnosti a osobnej histórii môžete byť pri cestovaní do USA oprávnení požiadať o ESTA (Electronic System Travel Authorization). Ak chcete získať oprávnenie ESTA, musíte poskytnúť určité informácie o sebe, cestovnom pase a dôvode návštevy krajiny.

Naše webové stránky poskytujú online formulár so všetkými otázkami, ktoré budete musieť odpovedať, aby mohla byť žiadosť o ESTA podaná. Súčasťou našej špecializovanej ponuky služieb je preskúmanie poskytnutých odpovedí spolu s Vašimi informáciami pred tým, než spracujeme a odošleme žiadosť vo Vašom mene. Ak potrebujeme ďalšie informácie alebo zistíme niečo, čo by mohlo ohroziť vašu žiadosť, budeme Vás kontaktovať e-mailom. Upozorňujeme, že každé overenie informácií oneskorí dobu spracovania.

Akonáhle zistíme, že informácie, ktoré ste poskytli, sú vhodné a úplné, predkladáme žiadosť americkému vládnemu úradu na schválenie. V prípade, že v systéme CBP existuje stále platná žiadosť pod identickým pasom, bude automaticky zrušená a prepísaná žiadosťou podanou na našich webových stránkach. Ak z nejakého dôvodu nemôže byť vaša žiadosť predložená na spracovanie, budeme vás informovať a vrátime Vám Vašu platbu zníženú o manipulačný poplatok. Vyplnením formulára súhlasíte s tým, že pre účely spracovania žiadosti na stránkach CBP použijeme dočasnú e-mailovú adresu v tvare číslopasu@usagov.sk. Táto adresa zostane v žiadosti vedená v priebehu jej platnosti, aby sme vás mohli hneď upozorniť na prípadné zmeny vo vašej ESTA autorizácii. Takisto Vás e-mailom upozorníme niekoľko dní pred skončením platnosti Vašej autorizácie. Ak s týmto nesúhlasíte, napíšte nám na esta@usagov.sk a po schválení autorizácie tento kontaktný email nahradíme vašim vlastným.

Upozorňujeme, že pokiaľ bude Užívateľ po odoslaní objednávky zasahovať do procesu vypĺňania autorizácie na stránkach CBP (napríklad zmenou údajov pred zaplatením žiadosti na CBP, alebo samotným zaplatením zo strany Užívateľa), nemá nárok na vrátenie poplatku zaplateného na našich webových stránkach a to bez ohľadu na to, kto vykoná platbu za rozpracovanú žiadosť na CBP. To platí za predpokladu, že Užívateľ neodstúpil od Zmluvy pred dodaním výsledku.

Odporúčame všetkým cestujúcim, aby začali proces podávania žiadostí ESTA čo najskôr a najmenej 7 dní pred odchodom, aby bol priestor na riešenie nepredvídateľných meškaní alebo problémov.

 1. Čo sa stane v prípade ak bude Vaše E-vízum alebo ESTA žiadosť zamietnutá

Ak z nejakého dôvodu nemôžeme žiadosť spracovať, môžete požiadať o pomoc iného poskytovateľa služieb. Prípadne môžete ísť priamo na príslušnú adresu vládnej webovej stránky USA a podať žiadosť sami. Konečné rozhodnutie schváliť alebo odmietnuť žiadosť o ESTA leží úplne na rozhodnutí americkej vlády. Ak je vaša žiadosť zamietnutá, odporúčame, aby ste sa obrátili na veľvyslanectvo alebo konzulát USA zastupujúci v krajine, kde žijete, a ktorý vám poradí, ako najlepšie podať žiadosť o štandardné vízum.

Za výnimočných okolností sa môže administratíva USA rozhodnúť, že zruší schválenie elektronického cestovného povolenia (elektronické vízum alebo ESTA) aj potom, čo bude schválené. V určitých situáciách je oprávnená zmeniť status z „Schválené“ na „Nepovolené k návšteve s elektronickým vízom“. Aj keď je Vaša žiadosť schválená, je to len oprávnenie na cestovanie. Nezaručuje vstup do krajiny, ktorú chcete navštíviť. Konečné rozhodnutie má colný a imigračný dôstojník pri príchode na územie USA. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, ktoré by vznikli v prípade, že by bolo rozhodnuté odmietnuť alebo zrušiť súhlas so vstupom do krajiny. Nemôžeme byť zodpovední za žiadne náklady alebo nároky vyplývajúce z takéhoto rozhodnutia.

 1. Vaša zodpovednosť

Je zodpovednosťou každého cestujúceho splniť všetky požiadavky týkajúce sa návštevy USA. Musíte odpovedať na všetky otázky poctivo, úplne a pravdivo. Ak sú nejaké informácie nesprávne, nebude Vám dovolené nastúpiť na let alebo loď, alebo vám môže byť odmietnutý vstup do USA. V takom prípade naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne ďalšie náklady alebo nepríjemnosti. Ste zodpovední za správnosť údajov v obdržanej cestovnej autorizácii.

 1. Zmluva a jej trvanie

Začiatok účinnosti zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom nastane momentom odoslania žiadosti o spracovanie cestovného povolenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po kompletnom vyplnení formulára a uhradení poplatku za službu a ihneď začína na objednávke pracovať. Táto zmluva môže byť uzavretá v slovenskom jazyku, anglickom jazyku, prípadne v jazyku vybranom pri dokončení objednávky.

Úplné plnenie zo zmluvy prijme užívateľ od prevádzkovateľa momentom doručenia e-mailu od prevádzkovateľa so schváleným/neschváleným cestovným povolení na e-mailovú adresu, ktorú užívateľ poskytol pri vyplnení žiadosti. Poskytnutím úplného plnenia zmluvy zároveň končí platnosť zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

 1. Cena a platobné podmienky služieb

Cena za jedno spracovanie cestovného povolenia a s ním súvisiace služby je 69 € (prípadne ekvivalent v iných menách podľa výmenného kurzu).

Príplatok za voliteľnú službu „Expresné vystavenie“ je 20 €. V prípade, že nebude služba do 3 hodín od zaplatenia dodaná, zaplatený poplatok bude vrátený na použitú platobnú metódu obratom.

Platba môže byť vykonaná iba platobnou kartou (VISA, MasterCard). V ojedinelých prípadoch a po predošlej dohode umožníme platbu prevodom na účet.

Stlačením tlačidla „Zaplatiť a odoslať žiadosť“ užívateľ potvrdzuje svoju objednávku zvolených služieb a realizuje platbu platobnou kartou prostredníctvom Internetu. Po dokončení platobnej operácie je užívateľ informovaný o výsledku platobnej operácie a o výsledku procesu odoslania žiadosti. Kópie týchto informácií dostáva aj na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Užívateľ je momentom odoslania žiadosti oboznámený s tým, že objednané služby sa majú na základe zmluvy o službách začať poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Prevádzkovateľ týmto dáva užívateľovi na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy . Užívateľ vyhlasuje, že bol o tejto skutočnosti riadne poučený a pred odoslaním žiadosti potvrdí, že poskytovanie služby začalo s jeho výslovným súhlasom v zmysle § 7 ods. 6, písm. a) zákona.

V prípade, že ešte nedošlo k úplnému poskytnutiu služby, môže užívateľ odstúpiť od zmluvy, užívateľ je však v zmysle §10 ods. 5 zákona povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do momentu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Momentom úplného poskytnutia služby sa na účely tohto ustanovenia považuje moment zaslania oznámenia užívateľovi o rozhodnutí úradu USA o udelení alebo neudelení cestovného povolenia. Cena za skutočne poskytnuté plnenie závisí od stavu, v akom sa spracovanie objednávky nachádza v momente doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, cena je teda vždy invidiuálna a bude užívateľovi upresnená. Odstúpením od zmluvy stráca užívateľ právo na všetky súvisiace služby.

Prevádzkovateľ nemôže v žiadnom prípade garantovať úspech alebo neúspech podanej žiadosti a skutočnosť či užívateľovi bude udelené elektronické cestovné povolenie do USA. Táto skutočnosť plne závisí od podmienok USA a okolností na strane užívateľa. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ nezodpovedá za zamietnutie udelenia cestovného povolenia americkým úradom a užívateľ z tohto dôvodu nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať vrátenie zaplatenej ceny služby, nakoľko prevádzkovateľ službu i v takomto prípade dodal v plnom rozsahu.

Upozorňujeme, že v prípade, že užívateľ bude u vydavateľa svojej platobnej karty iniciovať spätné zrušenie platby tzv. „chargeback“, poplatok mu síce môže byť vrátený, ale bude mať za následok zrušenie našej platby na oficiálnych stránkach pay.gov a následne tak okamžité zrušenie platnosti cestovného povolenia ESTA.

Taktiež v budúcnosti už takémuto užívateľovi nemusí byť umožnené cestovať vrámci Visa Waiver programu a bude musieť vždy žiadať o víza.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s užívateľom z akéhokoľvek dôvodu. Ak prerušíme alebo zrušíme nami poskytovanú službu, zahŕňa to tiež ukončenie Vášho prístupu k akejkoľvek časti nášho webu.

 1. Reklamačné konanie

Reklamácie a žiadosti o vrátenie zaplatenej sumy či je častí je možné posielať výhradne e-mailom na adresu: esta@usagov.sk.

Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý užívateľ reklamuje.

Užívateľ je povinný priložiť k reklamácii všetky doklady, ktoré má k dispozícii, preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, prípadne iné podklady dokumentujúce jeho tvrdenia.

Prevádzkovateľ zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa rezervácie užívateľom požadovaného produktu/služby. V individuálnych prípadoch a na základe vlastného uváženia môže prevádzkovateľ vrátiť zaplatené prostriedky, z ktorých ale budú odpočítané reálne vynaložené prostriedky súvisiace s ESTA žiadosťou užívateľa.

O výsledku konania a vybavení reklamácie bude prevádzkovateľ informovať elektronickým spôsobom ihneď po jej vybavení, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy užívateľ reklamáciu uplatnil. V prípade elektronicky podanej reklamácie bude odpoveď na reklamáciu zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia odoslaná.

Užívateľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a užívateľ ho podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Užívateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len užívateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi užívateľom a prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od užívateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Komunikácia a doručovanie

 

Komunikácia medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Užívateľom na druhej strane prebieha výlučne elektronicky (emailom). Kontaktnou adresou prevádzkovateľa je adresa: esta@usagov.sk, kde prevádzkovateľ odpovedá spravidla do 72 hodín.

Písomnosti budú prioritne Užívateľovi zasielané na emailovú adresu, ktorú uviedol pri žiadosti o služby  na webovej stránke.

Užívateľ je povinný každú zmenu kontaktnej emailovej adresy oznámiť prevádzkovateľovi. V prípade ak užívateľ na komunikáciu neodpovedá, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie alebo neoznámenie písomnosti užívateľovi.

 1. Vlastníctvo a presnosť webových stránok

Ako zodpovedná spoločnosť robíme všetko pre to, aby sme zaistili, že informácie poskytované na našich webových stránkach budú presné a aktuálne. Niektoré vyhlásenia však môžu obsahovať chyby, omyly, zastarané alebo chýbajúce informácie a neručíme za žiadne problémy alebo finančné straty, ktoré by mohli týmto vzniknúť. To zahŕňa ako našu spoločnosť, tak i esta.usagov.sk.

Informácie, ktoré poskytujeme, sú založené na verejne dostupných informáciách a na našich znalostiach ESTA. Obsah, produkty a materiály webových stránok sú poskytované na základe aktuálnej situácie a neposkytujú žiadnu záruku ani záruku akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo implicitného.

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú určené výhradne pre osobné a nekomerčné účely. Užívateľom je povolené sťahovať obsah a ukladať ho do svojho osobného počítača za predpokladu. Informácie nesmie byť redistribuované, či už v pôvodnom jazyku alebo ako preklad.

 1. Informácie o autorských právach

Obsah tejto webovej stránky a samotné stránky sú chránené medzinárodným autorským právom a zákonmi o autorských právach, ktorými sa riadi každá spoločnosť, s ktorou sa rozhodneme obchodovať. To platí pre návrh a obsah celého webu a všetky prvky a súbory, vrátane grafických, textových, mediálnych súborov, formulárov, dokumentov, uložených dát, prvkov stránok a pridruženého softvéru. Všetky sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach a zostávajú vlastníctvom našej spoločnosti po celú dobu.

Nesmiete, okrem výslovného písomného súhlasu, distribuovať alebo komerčne využívať obsah. Taktiež tento obsah nemôžete prenášať ani ukladať na žiadne iné webové stránky alebo inú formu elektronického vyhľadávacieho systému.

 1. Informácie pre Užívateľa

Adresa pre elektronickú komunikáciu: asistencia@usagov.sk alebo esta@usagov.sk

Telefónne čísla: 0900 712 882 (prémiová tarifa 2€/min)

+1 661 372 9881 (USA)

 1. Záverečné ustanovenia

Užívateľ je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup alebo tranzit v danej krajine povinné, získa klient na kontaktoch ministerstva zahraničných vecí štátu, ktorého je občanom (napr. pre občanov Slovenskej republiky je to www.mzv.sk). Letecké spoločnosti majú právo klientovi, ktorý nespĺňa všetky vízové povinnosti až do cieľovej destinácie, resp. sa nepreukáže pri check-in platnými cestovnými dokladmi, odmietnuť nástup do lietadla a zrušiť celú ďalšiu cestu bez nároku na náhradu akejkoľvek škody, ktorá by takto klientovi vznikla.

Vyplnením údajov a dokončením objednávky služieb užívateľ prehlasuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Je výlučnou zodpovednosťou užívateľa prečítať si naše zmluvné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia z akéhokoľvek dôvodu. To môže byť spôsobené zmenami v legislatíve, bezpečnostnými požiadavkami alebo zmenami produktov a služieb, ktoré poskytujeme. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovej stránke.

Dodatočné upozornenie

Táto stránka nie je nijako spojená s oficiálnym americkým úradom U.S. Customs and Border Protection. Ak chcete žiadať o cestovné povolenie bez našich asistenčných služieb, môžete tak urobiť na stránkach https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html.

 

V Prahe 8.6.2022.

Príloha číslo 1 – Podmienky vlády USA  pre elektronické cestovné povolenie do USA

Vyhlásenie

Elektronický systém cestovnej registrácie vykonáva kontroly v databázach orgánov činných v trestnom konaní. Cestujúci, ktorí chcú byť vpustení na územie USA v rámci Visa Waiver Program, musia prostredníctvom tohto systému získať elektronickú cestovnú registráciu predtým, než je možné im umožniť nástup do lietadla.

Ak bude vaša žiadosť o elektronickú cestovnú registráciu schválená, znamená to, že môžete podniknúť cestu. Neznamená to, že vám bude automaticky umožnený vstup do USA v rámci VWP. Po príchode do USA vás v mieste vstupu preverí pracovník U.S. Customs and Border Protection, ktorý môže z ľubovoľného dôvodu rozhodnúť o zákaze vstupu v Visa Waiver Program podľa zákonov USA. Rozhodnutie, že nie ste spôsobilí pre elektronickú cestovnú registráciu vám nijako nebráni požiadať pre cestu do USA o vízum.

Všetky údaje, ktoré uvediete vy sami, prípadne ktoré vaším menom uvedie poverená tretia strana, musia byť pravdivé a správne. Elektronickú cestovnú registráciu možno kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť, napríklad z dôvodu nových informácií, ktoré by mali vplyv na spôsobilosť. Ak v žiadosti o elektronickú cestovnú registráciu podávanú vami alebo vaším menom uvediete vedome a úmyselne nepravdivé, vymyslené alebo klamlivé tvrdenia či vyhlásenia, vystavujete sa správnemu alebo trestnému postihu.

UPOZORNENIE: Ak vás v mieste vstupu na základe žiadosti o vstup na územie USA v rámci Visa Waiver Program (VWP) vpustí pracovník U.S. Customs and Border Protection na územie USA, nesmiete sa počas návštevy v rámci programu nechať bez povolenia zamestnať, nesmiete dochádzať do školy ani zastupovať zahraničné informačné médiá.

Nesmiete požiadať:

1) o zmenu statusu neprisťahovalca,

2) o predĺženie pobytu, ani

3) o úpravu statusu na prechodný alebo trvalý pobyt, nespĺňate podmienky ustanovené v časti 245 (c) (4) zákona Immigration and Nationality Act.

Ak porušíte tieto podmienky, budete vyhostený.

Zrieknutie sa práv

Prečítal (a) som si a rozumiem, že týmto sa počas trvania platnosti cestovnej registrácie získanej prostredníctvom systému ESTA zriekam všetkých práv na preskúmanie alebo odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpustenie na územia alebo na spochybnenie akýchkoľvek kroku vo veci môjho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výnimkou situácie, keď žiadam o azyl.

Okrem vyššie uvedeného zrieknutia sa práv súhlasím, ako s podmienkou každého vpustenia na územie USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údajov (vrátane fotografií a odtlačkov prstov) počas spracovania po prílete do USA som akceptoval zrieknutie sa všetkých práv na preskúmanie či odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpustenie na územie alebo na spochybnenie akýchkoľvek kroku vo veci môjho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výnimkou situácie, keď žiadam o azyl.

Len pre tretie strany:

Za tretiu stranu podávajúcu žiadosť v mene žiadateľa týmto potvrdzujem, že som osobe, ktorej meno je v žiadosti uvedené (žiadateľovi), prečítal (a) všetky otázky a tvrdenia v tejto žiadosti uvedené. Ďalej potvrdzujem, že žiadateľ osvedčuje, že čítal, alebo si nechal prečítať, všetky otázky a tvrdenia uvedené v žiadosti, že všetkým otázkam a žiadostiam v tejto žiadosti rozumie a že sa zrieka všetkých práv na preskúmanie alebo odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka U.S. Customs and Border Protection o vpustenie na územie alebo na spochybnenie akýchkoľvek krokov vo veci svojho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na území v rámci Visa Waiver Program, s výnimkou situácie, keď žiada o azyl. Údaje a odpovede poskytnuté v tejto žiadosti sú podľa najlepšieho vedomia a svedomia žiadateľa pravdivé a správne.