Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je:
Tyler’s Co. s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město, Česká republika.
Spracovateľom osobných údajov je:
Tyler’s Co. s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město, Česká republika. Osobné údaje je oprávnený tiež spracovávať ktorýkoľvek zamestnanec správcu.

1. Text súhlasu

Súhlas bude vykonaný:
Elektronicky pred odoslaním objednávky zaškrtnutím políčka (Súhlasím so spracovaním osobných údajov) v zmysle ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane osobných údajov „), a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ), ktoré nadobudlo platnosť 25. 5. 2018, súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním mojich osobných údajov mnou poskytnutých správcovi.

2. Aké údaje budú spracované

– Meno a priezvisko, prípadne obchodné meno,
– bydlisko (ulica, č. P./č. O, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
– dátum narodenia, miesto narodenia, štát narodenia
– e-mailová adresa,
– telefónne číslo,
– platobné a fakturačné údaje,
– osobné informácie o rodine a zamestnaní
– pohlavie,
– informácie o ceste do USA,
– poskytnuté informácie o spôsobilosti pre vstup do USA a informácie s nimi súvisiace
– číslo a platnosť cestovného pasu, prípadne pásov, štát vydania
– rodné číslo.

3. K akým účely budú osobné údaje spracované a uchované

3.1. Osobné údaje, ktorými sú:
– Meno a priezvisko, prípadne obchodné meno,
– bydlisko (ulica, č. P./č. O, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
– dátum narodenia, miesto narodenia, štát narodenia
– e-mailová adresa,
– telefónne číslo,
– platobné a fakturačné údaje,
– osobné informácie o rodine a zamestnaní
– pohlavie,
– informácie o ceste do USA,
– poskytnuté informácie o spôsobilosti pre vstup do USA a informácie s nimi súvisiace
– číslo a platnosť cestovného pasu, prípadne pásov, štát vydania
– rodné číslo,
bude správca zhromažďovať, uchovávať a spracovávať pre nasledujúce účely:
pre zasielanie objednané služby a pre spracovanie cestovného povolenia prostredníctvom stránky americkej vlády.

4. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchované

Správca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú. Najdlhšie bude správca uchovávať osobné údaje po dobu platnosti vystavenej ESTA autorizácie, maximálne teda po dobu 2 rokov.

5. Akým spôsobom budú osobné údaje spracované a uchované?

Osobné údaje budú spracované prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

6. Ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom

Mám právo na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania. Mám právo požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov.

Ďalej mám právo namietať proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (tj. Právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, ktoré som poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie pozri. Čl. 20 GDPR) .

Mám právo súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takéto právo nemám najmä vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje (najmä povinnosti týkajúce sa LVTČ)

Ako subjekt údajov som informovaný o tom, že súhlas s poskytnutím údajov môžem odvolať odoslaním e-mailu na adresu esta@usagov.sk.

Ako subjekt údajov mám právo požiadať o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov, pričom túto informáciu je správca povinný mi bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ako subjekt údajov mám v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov právo obrátiť sa na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Správca prehlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, uvedenému v článku. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Správca prehlasuje, že osobné údaje nie sú spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Správca prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať: strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

7. Záverečné ustanovenia

Ako subjekt údajov prehlasujem, že som si vedomý (a) svojich práv podľa ust. § 12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov a svojich práv podľa GDRP.

Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu a spracovávať ich bude len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je dovolenia subjektu údajov so spracovaním osobných údajov.