Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Elektronicky pred odoslaním objednávky zaškrtnutím políčka (Súhlasím so spracovaním osobných údajov) udeľujem, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), U.S. Travel Assistance s.r.o. (ďalej len „správca osobných údajov“) so sídlom  Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním svojich osobných údajov ktoré dobrovoľne poskytujem vo formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účel získania cestovnej autorizácie ESTA a zabezpečovania objednaných služieb po získaní a počas trvania autorizácie ESTA. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu troch rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním e-mailu na adresu esta@usagov.sk.

Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ týmto zároveň vyjadruje súhlas, aby správca osobných údajov sprístupnil všetky osobné údaje poskytnuté v zmysle tohto bodu Zásad aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré ich môžu spracúvať na rovnaký účel ako správca osobných údajov, a to aj na účely priameho marketingu.

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu poskytnutom dotknutou osobou vo formulári a nahraním fotografie pasu, a to najmä: meno a priezvisko, prípadne obchodné meno, bydlisko (ulica, č. P./č. O, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo, dátum narodenia, miesto narodenia, štát narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné a fakturačné údaje, osobné informácie o rodine a zamestnaní, pohlavie, informácie o ceste do USA, poskytnuté informácie o spôsobilosti pre vstup do USA a informácie s nimi súvisiace, číslo a platnosť cestovného pasu, prípadne pásov, štát vydania, rodné číslo, vyhlásenia týkajúce sa osobného stavu (v rozsahu špecifikovanom v dotazníku) a podobne. Účelom spracovávania osobných údajov v zmysle týchto Zásad je zabezpečenie objednaných služieb a spracovanie cestovného povolenia („ESTA“) prostredníctvom stránky americkej vlády. Príjemcom týchto osobných údajov je úrad vlády Spojených štátov amerických – U.S. Customs and Border Protection.

Správca osobných údajov chráni súkromie všetkých užívateľov (návštevníkov) webovej stránky (aplikácie) a dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov. Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov môžete správcu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: esta@usagov.sk .

Nakoľko správca osobných údajov pri zabezpečovaní objednaných služieb pre klientov – dotknuté osoby, nevyhnutne spracúva osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Správca osobných údajov si uvedomuje, že v súvislosti so zbieraním a vyhodnocovaním žiadostí – objednávok na stránke https://esta.usagov.sk/ dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a preto rešpektuje dodržiavanie všetkých zákonom požadovaných opatrení tak, aby bola zabezpečená ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň Vás týmto ako Dotknutú osobu informuje o podmienkach spracovávania Vašich osobných údajov.

Dotknutá osoba si môže voči správcovi osobných údajov uplatňovať práva v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z., a to najmä:

1)     Právo na prístup k osobným údajom – v zmysle § 21 zákona č. 18/2018 Z. z

2)     Právo na opravu osobných údajov –  v zmysle § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.

3)     Právo na výmaz a zabudnutie osobných údajov –  v zmysle § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.

4)     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov –  v zmysle § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.

5)     Právo na prenosnosť osobných údajov –  v zmysle § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.

6)     Právo namietať spracúvanie osobných údajov –  v zmysle § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.

7)     Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania –  v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z. z.

8)     Právo podať návrh na začatie konania –  v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči správcovi osobných údajov na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je správca osobných údajov povinný identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Správca osobných údajov nie je povinný konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až dokiaľ nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na správcu osobných údajov obrátiť elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

Kontaktné údaje správcu osobných údajov za účelom uplatnenia práv v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.:

E-mailová adresa: esta@usagov.sk

Správca osobných údajov si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu v zmysle platných právnych predpisov. Pokiaľ budú Zásady menené podstatným spôsobom, správca osobných údajov takúto zmenu oznámi prostredníctvom všeobecného oznámenia na webových stránkach strany alebo prostredníctvom e-mailu priamo dotknutým osobám.

Záverečné ustanovenia

Ako subjekt údajov prehlasujem, že som si vedomý(a) svojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a svojich práv podľa GDRP.

Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu a spracovávať ich bude len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je dovolenia subjektu údajov so spracovaním osobných údajov.