Vaše informácie budú spracované v oficiálnom systéme CBP. Preto súhlasíte a beriete na vedomie nasledujúce informácie:
Chystáte sa vstúpiť do počítačového systému ministerstva vnútornej bezpečnosti USA. Tento počítačový systém a údaje v ňom obsiahnuté sú vlastníctvom vlády USA a sú poskytované pre oficiálne informácie a použitie vlády USA. Pri používaní tohto počítačového systému sa neočakáva súkromie. Použitie hesla alebo akéhokoľvek iného bezpečnostného opatrenia nezakladá očakávanie súkromia. Používaním tohto systému súhlasíte s podmienkami uvedenými v tomto oznámení. V tomto počítačovom systéme nesmiete spracovávať utajované informácie o národnej bezpečnosti. Prístup do tohto systému je obmedzený len na oprávnených používateľov. Neoprávnený prístup, používanie alebo úprava tohto systému alebo údajov v ňom obsiahnutých alebo pri prenose do/z tohto systému môže predstavovať porušenie sekcie 1030 hlavy 18 zákonníka USA a iných trestných zákonov. Ktokoľvek, kto pristúpi k federálnemu počítačovému systému bez povolenia alebo prekročí oprávnenie na prístup, alebo získa, zmení, poškodí, zničí alebo zverejní informácie, alebo zabráni oprávnenému použitiu informácií v počítačovom systéme, môže byť potrestaný sankciami, pokutami alebo väzením. Tento počítačový systém a akékoľvek súvisiace vybavenie podlieha monitorovaniu pre administratívny dohľad, presadzovanie práva, účely vyšetrovania trestných činov, vyšetrovania údajného nesprávneho konania alebo zneužitia a na zabezpečenie správneho výkonu príslušných bezpečnostných funkcií a postupov. DHS môže vykonávať monitorovacie činnosti bez ďalšieho upozornenia.